Ajopiirturin käyttö vaatii huolellisuutta - Muista piirturi

Ajopiirturisäädökset ovat tällä hetkellä varsin tiukat, kun ajopiirturia on nykyisin käytettävä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikissa kokonaismassaltaan yli 7,5-tonnin kuorma-autoissa.
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
Tässä kaaviossa on esitetty muutamia erityyppisiä kuljetuksia ja niistä seuraava ajopiirturin käyttövelvoite. Elävässä elämässä vaihtoehtoja on luonnollisesti lukemattomia, joten kaavio on vain suuntaa antava. Tien päällä liikennettä valvova poliisi ratkaisee sillä hetkellä ilmenevien asioiden perusteella sakon kirjoittamisen tarpeellisuuden ajopiirturin käyttämättä jättämisestä. Mikäli sakosta syntyy erimielisyyttä, asia jää viime kädessä oikeusistuimen ratkaistavaksi.
Tässä kaaviossa on esitetty muutamia erityyppisiä kuljetuksia ja niistä seuraava ajopiirturin käyttövelvoite. Elävässä elämässä vaihtoehtoja on luonnollisesti lukemattomia, joten kaavio on vain suuntaa antava. Tien päällä liikennettä valvova poliisi ratkaisee sillä hetkellä ilmenevien asioiden perusteella sakon kirjoittamisen tarpeellisuuden ajopiirturin käyttämättä jättämisestä. Mikäli sakosta syntyy erimielisyyttä, asia jää viime kädessä oikeusistuimen ratkaistavaksi.

Pitääkö minun käyttää ajopiirturi tässä ajossa? Tämä on kysymys, jonka moni liikenteeseen lähtijä esittää itselleen asettuessaan ratin taakse. Yllättävän usein oikea vastaus on kyllä.

Lähtökohta on, että tavaraa kuljetettaessa kuljettajan ajoaika on rajoitettu ja ajoajan mittaamiseen käytetään ajopiirturia. Vaikka ajoneuvo ei itsessään olisi tavaran kuljettamiseen tarkoitettu – kuten esimerkiksi traktori – voi siihen kytketty peräkärry tehdä siitä laissa tarkoitetun tavarankuljetusajoneuvon.

Tämän pääsäännön mukaan ajopiirturi pitää olla kuorma-autoissa, linja-autoissa (joissa on matkustajapaikat yli kahdeksalle), paketti- ja henkilöautoissa (jos perävaunun ja auton suurin sallittu yhdistelmän kokonaismassa ylittää 3,5 tonnia), liikennetraktoreissa sekä muissa traktoreissa silloin, kun perävaunun kytkentämassa ylittää 10 tonnia.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Ajopiirturia on käytettävä aina, kun kuljettajan on noudatettava ajo- ja lepoaikasäädöksiä. On huomattava, että ajo- ja lepoaikasäädökset koskevat ajoneuvon kuljettajaa oli hän sitten omistaja tai palkattu työntekijä. Työajasta on työaikalaissa omat määräyksensä ja ne koskevat palkkatyössä olevia, eivätkä suoraan liity ajoaikoihin.

Traktoreita koskevat poikkeukset

Laissa on ajopiirturin käyttöön velvoittavan pääsäännön jälkeen lueteltu ne ajoneuvot ja tehtävät, joiden kohdalla ajopiirturia ei tarvitse käyttää.

Lain tärkein poikkeus koskee traktoreita. Kun ajoneuvon suurin nopeus on 40 km/h ja perävaunun kytkentämassa ei ylitä 10 tonnia, ei ajopiirturia tarvita. Jos kyseessä on maa- ja metsätalouden kuljetus, voi perävaunun kytkentämassa olla yli 10 tonnia.

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Painon ylityksessä siis kahden ehdon pitää toteutua: ajon on liityttävä maa- ja metsätalouteen ja traktori ei saa kulkea yli 40 km/h. Kyseiset kuljetukset ovat samoja, joissa voi käyttää polttoöljyä maksamatta päivämaksua.

Liikennetraktoreilla suurin sallittu nopeus on 50 km/h, mikä periaatteessa johtaa ajopiirturivelvoitteeseen. Toisaalta liikennetraktorissakaan ei tarvitse käyttää ajopiirturia, jos se on rinnastettavissa työkoneeksi. Näin asia on aina silloin, kun liikennetraktorilla tehdään maatalouteen tai vaikka tienhoitoon liittyviä töitä siten, että siihen on kytketty aura, äes, lana tai jokin muu työlaite.

Liikennetraktorin kohdalla ajopiirturikysymys ei ole aivan yksiselitteinen, mikä johtuu siitä, että liikennetraktori on kansallinen ajoneuvoluokka ja EU:n asetus tieliikenteen ajo- ja lepoajoista ei sellaista tunne.

Liikennetraktoria kohdellaan ajo- ja lepoaikojen suhteen käytännössä maataloustraktorin tavoin, jolloin ajopiirturia ei edellytetä maa- ja metsätalouteen kuuluvissa kuljetuksissa. Tämä tulkinta on luettavissa Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen ohjeista vuodelta 2016, jossa sanotaan: ”Liikennetraktoreiksi ei kuitenkaan katsota traktoria, jota käytetään polttoainemaksulain 7 pykälässä tarkoitettuihin kuljetuksiin.”

MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY

Jos liikennetraktorin käyttö on ainoastaan työkonekäyttöä tai muuta piirturin käytöstä vapautettua ajoa, ei siihen tarvitse asentaa ajopiirturia. Esimerkiksi pelkästään kiinteistöjen viemäröintiin liittyvien likakaivojen tyhjennykseen käytettävä liikennetraktori ei piirturia tarvitse. Muutoin liikennetraktorissa ajopiirturia pitää käyttää tiellä liikuttaessa.

Liikennetraktorilla ajaminen tien ulkopuolella, esimerkiksi pellolla, ei kuulu missään tapauksessa ajo- ja lepoaika-asetuksen piiriin, sillä ajo- ja lepoaika-asetus koskee ainoastaan tiellä tapahtuvaa liikennettä.

Kuorma-autoja koskevat poikkeukset

Kuorma-autossa ei ajopiirturia tarvitse käyttää, jos sillä kuljetetaan maanviljelyä, puutarhaviljelyä, kotieläintaloutta tai kalastusta harjoittavan tilan tai yrityksen tuotteita myyntipaikkaan, joka sijaitsee alle 100 km päässä ja ajaminen ei ole kuljettajan pääasiallinen työ.

Tuotteiden on oltava menossa torille tai muuhun myyntipaikkaan ja niiden oltava tuottajan omia. Asetuksessa puhutaan myös vähäisestä määrästä – mitä se sitten tarkoittaakin. Myös yrityksen omassa hoidossa olevia hevosia voi kuljettaa enintään 100 km:n etäisyydelle vastaavin ehdoin.

Enintään 7,5 tonnista kuorma- autoa tai ajoneuvoyhdistelmää voi käyttää ilman ajopiirturia omassa työssä tarvittavien työkalujen ja -välineiden kuljettamiseen enintään 50 km päähän yrityksen toimipaikasta sijaitsevaan työkohteeseen.

Painorajasta seuraa, että kaivinkoneen tai metsäkoneen kuljettaminen kuorma-autolla edellyttää käytännössä aina ajopiirturin käyttämistä. Tässä ei siis ole merkitystä menevätkö työkoneet kuljettajan omaan vai jonkun toisen käyttöön.

Jos kuorma-auto painaa enintään 7,5 tonnia, voi sitä käyttää ei-kaupallisesti myös omaan asumiseen, harrastamiseen tai muuhun sen kaltaiseen toimintaan ilman ajopiirturin käyttöä.

Elinkeinojen harjoittamiseen liittyvät ajot eivät kuulu tähän, lukuun ottamatta edellä mainittua työvälineiden kuljetusta riippumatta siitä, saako asiasta maksua. Myöskään sillä ei ole merkitystä, tarvitaanko kuljetuksessa liikennelupaa vai ei.

Ei-kaupallisia ajoja enintään 7,5 tonnin ajoneuvolla koskevan vapautuksen tulkintaohjeissa Liikenne- ja viestintäministeriön ajo- ja lepoaikasäädösten soveltamistyöryhmä on todennut, että myös maatalous katsotaan tässä tapauksessa kaupalliseksi toiminnaksi.

Erikoisempia poikkeustapauksia

Hälytysajoneuvojen kuljettamisessa ei tarvitse noudattaa ajo- ja lepoaikasäädöksistä. Samoin puolustusvoimien ajoneuvot kuuluvat vapautuksen piiriin.

Museoautossa piirtureita ei käytetä ei-kaupallisessa ajossa. Hinausautossa ei piirturia tarvitse käyttää alle 100 km matkalla.

Hieman erikoisempi kohta on se, jossa sanotaan, että testausajot liikennekelpoisuuden toteamiseksi eivät ole ajo- ja lepoaika-asetuksen alaisia. Tämä koskee myös uuden vielä käyttöön ottamattoman ajoneuvon ajamista.

Esimerkiksi asiakkaalle liikkeestä myydyn kuorma-auton tai liikennetraktorin voi toimittaa asiakkaalle ilman piirturin käyttöä. Samoin siirtoajo huoltoon ja takaisin sekä varustelua varten kuuluu tähän, mutta liikennetraktorissa ei silloin saa olla perävaunua.

Kaikki ajoneuvot, joita käytetään vesi-, viemäri- ja sähköverkon korjauksissa ja ylläpidossa ovat niin ikään vapaita ajopiirturin käytöstä. Tähän luetaan myös kiinteistöjen umpikaivojen tyhjentäminen.

Luetteloon kuuluvat myös tiestön hoitoon ja korjaukseen käytettävät ajoneuvot. Tien rakentamiseen liittyvä maanajo tai muiden tarvikkeiden ajo ei kuitenkaan ole vapautuksen piirissä.

Listassa ovat lisäksi muun muassa kotitalouksista jätteitä keräävät ajoneuvot, maidon keruuseen käytetyt ajoneuvot, hävitettäväksi menevien teurasjätteiden ja ruhojen kuljetukseen käytettävät ajoneuvot.

Ajo- ja lepoaika-asetusta ei sovelleta yleisillä teillä suoritettuun ajoon silloin, kun kyseessä on yleisen tien suora ylitys, mikäli tällainen ajaminen liittyy työhön, jota tehdään pääsääntöisesti yleisen tien ulkopuolella.

Asetukseen liittyy myös kohta, jota voidaan pitää sekä erikoisena että käytännössä hankalana toteuttaa, sillä ajo- ja lepoaikamääräyksiä pitäisi noudattaa myös henkilö- ja pakettiautojen osalta, mikäli niihin kytketty perävaunu nostaa yhdistelmämassan yli 3,5 tonnin eikä ajo ole minkään edellä luetellun vapautuksen piirissä. Ajopiirturia ei kuitenkaan taida löytyä mistään henkilöautosta.

Ajopiirturin käytöstä eri tilanteissa on kerrottu esimerkiksi Trafin nettisivuilla kohdassa ammattiliikenne/digitaalinen piirturikortti. Sivulla on linkit tärkeimpiin säädöksiin ja vähintään tämä linkki kannattaa käydä lukemassa läpi: Ajo- ja lepoaika-asetuksen soveltaminen (Työsuojeluhallinto).

Kuvat: Jussi Laukkanen