Perävaunu ja työkone - Tankissa oleva polttoaine ratkaisee

Kippiperävaunun kytkeminen kaivinkoneeseen tai pyöräkuormaimeen tuntuu houkuttelevalta ajatukselta, silloin kun pieniä määriä maata pitäisi saada hieman koneen ulottumaa kauemmas. Ikävä kyllä, lainsäädäntö mutkistaa tätä helpolta tuntuvaa ratkaisua.
Ruotsin puolella eivät työkoneen vetämät perävaunuyhdistelmät ole mitenkään harvinainen näky. Sikäläiset säädökset antavat tähän mahdollisuuden. Pyöräkuormaimen vetämä poikkeuksellisen pitkä perävaunu osui kuvaan Uumajassa tänä syksynä.

Ruotsalaisilta työmailta otetuissa kuvissa näkee usein perävaunuyhdistelmiä, joissa vetävänä osapuolena on pyöräalustainen kaivinkone. Itsestään selvää on, että ratkaisu on kätevä. Ajatellaan vaikka tilannetta, jossa työn aikana tulevia vähäisiä kaivumassoja täytyisi saada hieman kauemmas kuin suoraan kaivinkoneen puomilla ulottamalla onnistuu.

Ajatusta ei kuitenkaan voi sellaisenaan soveltaa Suomessa. Tämä johtuu siitä, että ajoneuvosäädöksistä tietty osuus on EU:ssa määritelty kansallisiksi ja ne päätetään jokaisessa jäsenvaltiossa erikseen. Perävaunun vetoon liittyvissä kysymyksissä olemme monessa kohtaa kansallisen lainsäädännön piirissä.

Kysymys ei ole siitä, että perävaunun veto työkoneella olisi sinänsä kiellettyä. Sitä se ei ole, kunhan kärry täyttää rakenteelliset ja painoon liittyvät ehdot. Painon osalta laissa määrätään, että perävaunun kytkentäpaino ei saa ylittää työkoneen painoa. Kysymys on lähinnä siitä, saako vaunua vetää verollisella vai verottomalla polttoaineella.

Virhe ja väärinkäsitys – puhumattakaan tahallisesta teosta – voi tulla kalliiksi. Oleellisimmat säädökset löytyvät Polttoainemaksulaista. Mutta aivan yhtä oleellista on tietää onko ajoneuvo, jolla vaunua vedetään työkone, traktori vai jokin muu. Suuri osa ongelmista polttoainemaksulain kanssa johtuu siitä, että yhdistelmän käyttäjällä on ollut joko väärä käsitys siitä, minä hänen ajoneuvoaan lain kannalta katsottuna pidetään tai käyttäjällä on ollut väärä käsitys siitä, mitä pidetään työtehtävänä.

Verottoman polttoaineen käyttö

Tavaran kuljettaminen ajoneuvolla edellyttää pääsääntöisesti verollisen polttoaineen käyttämistä. Jos ajoneuvon tankista löytyy tässä tilanteessa verotonta polttoainetta, määrää laki maksamaan polttoainemaksua valtiolle korvaukseksi saamatta jääneistä verotuloista.

Polttoainemaksun suuruus riippuu ajoneuvoluokasta. Työkoneen ja tavallisen traktorin polttoainemaksu on 100 euroa/vrk, liikennetraktorilla 670 euroa/vrk. Jos esimerkiksi liikennetraktorilla ajetaan verottomalla polttoaineella ja polttoainemaksu määrätään maksettavaksi, peritään maksua lähtökohtaisesti 20 päivältä. Maksua myös korotetaan 30 % sillä perusteella, että ennakkoilmoitusta verottoman polttoaineen käyttämisestä ei ole tehty. Yhteensä tämä siis tekee 17 420 euroa.

Tästä polttoainemaksusta ovat vapaita moottorityökoneet ja moottorityökoneiksi varustetut traktorit sekä auton alustalle rakennetut työkoneet, joissa ei ole muuta kuin välittömästi työkonetehtävään liittyvä lava, säiliö tai muu kuormatila. Mainittuja työkoneita ei käytetä muihin kuljetuksiin kuin niiden käyttötarkoituksesta johtuviin kuljetuksiin itse työalueella tai niiden omien poltto- ja voiteluaineiden kuljetukseen tai niiden siirtyessä työalueelta toiselle. Mainitut työkoneet ovat polttoainemaksusta vapaita työkonetehtävässään, mutta eivät siinä tapauksessa, että käyttötarkoitus on tavaran kuljetusta (pl. käyttötarkoituksesta johtuva kuljetus työalueella).

Polttoainemaksusta vapaata on:

työn tekeminen työalueella

käyttötarkoituksesta johtuvat kuljetukset työalueella (kuljetukset itse työkoneella, ei perävaunulla)

siirtyminen työalueelta toiselle

omien poltto- ja voiteluaineiden kuljetus

työkoneen huoltoon yms. liittyvät siirrot.

Mitä tarkoitetaan työtehtävällä

Moottorityökone voi siis käyttää työtehtävissään verotonta polttoöljyä. Tarkastellaan ensin sanan työtehtävä merkitystä.

Työtehtävä tarkoittaa niitä töitä, mihin kyseinen työkone on suunniteltu. Työtehtävän tekemiseksi voidaan varmaan lukea myös sellaiset työt, joihin kone ei ensisijaisesti ole tarkoitettu, mutta joihin se silti soveltuu.

Työkone ei ole tarkoitettu sellaiseen tavaran siirtämiseen, mitä voidaan pitää kuljettamisena. Työkonetehtävä esimerkiksi kuormaajalla voi sisältää jonkin verran tavaran siirtoa kuormauksen yhteydessä, kun kysymyksessä on vain lyhyt matka.

Laissa ei ole mahdollista määritellä tarkoin ja kattavasti, minkä verran tavaran siirtoa kulloinkin voidaan tehdä, vaan tämä jää yksittäistapauksittain ratkaistavaksi. Sama koskee myös sitä, minkälainen välittömästi työtehtävään liittyvä säiliö työkoneessa voi olla, jotta laitetta ei pidettäisi kuljetustehtäviin tarkoitettuna.

Koneen omistajan tai käyttäjän kannalta tähän luonnollisesti sisältyy merkittävä riski silloin, kun käyttäjä kuvittelee tekevänsä verottomaan polttoaineeseen oikeuttavaa työtä, mutta viranomainen näkee asian toisin. Tarkan rajanvedon vaikeus tulee ilmi myös jäljempänä olevista esimerkkitapauksista.

Mikä on työkone?

Lain kirjaimen (Ajoneuvolaki 15§) mukaan moottorityökone on:

1) omalla käyttövoimallaan liikkuva ajoneuvo, joka on suunniteltu ja rakennettu työkoneeksi ja joka ei rakenteensa takia sovellu matkustajien eikä tavaroiden kuljettamiseen; (...)

2) perävaunujen ja kuljetusalustojen siirtoon satamassa tai muulla terminaalialueella valmistettu vetotrukki, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 50 kilometriä tunnissa, jollei ajoneuvoa ole pidettävä kuorma-autona tai traktorina;

3) työmaalla tehtäviin kuljetuksiin, kuten maa-ainesten kuljetuksiin tarkoitettu muu ajoneuvo kuin traktori (dumpperi), jollei ajoneuvoa ole pidettävä kuorma-autona.teltu ja rakennettu työkoneeksi ja joka ei rakenteensa takia sovellu matkustajien eikä tavaroiden kuljettamiseen; (...)

Dumpperit ovat olleet 1.1.2015 alkaen lähtökohtaisesti moottorityökoneita, mutta aikaisemmin niitä on saatettu rekisteröidä myös liikennetraktoreiksi. Maansiirtotyömaiden dumpperit ovat siis vapaita käyttämään polttoöljyä ilman polttoainemaksun suorittamista.

Auton alustalle rakennetut työkoneet

Oman hankalan ryhmän muodostavat auton alustalle rakennetut työkoneet. Sellainen on N2- tai N3- luokan ajoneuvo, joka on varustettu erityisillä välineillä työn tekoa varten ja jota ei ole tarkoitettu muun tavaran kuin työssä tarpeellisten työvälineiden ja tarvikkeiden kuljettamiseen.

Nämä ajoneuvot luokitellaan työtehtävän mukaisesti. Työtehtävä on työpaikalla suoritettava erityinen tehtävä, jota varten auto on rakennettu tai varustettu. Ajoneuvo voi olla varustettu myös useamman työtehtävän suorittamiseen.

Työtehtävä voi olla esimerkiksi:

jonkin tuotteen valmistaminen tai jalostaminen

tavaran kuormaaminen, purkaminen, kokoaminen tai lajittelu

rakentamiseen tai rakennusten huoltoon liittyvä työ

tien parannukseen liittyvä työ.

Autosta rakennetussa työkoneessa saa olla mukana työssä tarvittavia irtonaisia työvälineitä ja tarvikkeita aivan kuten muidenkin työkoneiden kyydissä. Mukaan voi ottaa myös ajoneuvon omien laitteiden huoltoon tarvittavia varusteita sekä poltto ja voiteluaineita ja esimerkiksi tarvittavat vaihdettavat työlaitteet kuten kauhat.

Ajoneuvoon voidaan kytkeä työtehtävän kannalta välttämätön hinattava laite (esim. asfalttikoneen lämmitysyksikkö). Tämän tyyppiseen ajoneuvoon ei kuitenkaan saa kytkeä perävaunua.

Tien kunnossapitoon tarkoitettuja autoja, joissa on esimerkiksi aurausvarustus, alusterät ja sirotinlaite, voidaan hyväksyä auton alustalle rakennetuksi työkoneeksi ainoastaan silloin, kun siinä ei ole tavaran kuljettamiseen tarkoitettua kuormatilaa (esimerkiksi lavaa). Sirotinlaitteen koko saa olla enintään kaksi kuutiometriä N3-luokan ajoneuvossa ja enintään yksi kuutiometri N2-luokan ajoneuvossa.

Traktorikin voi olla työkone

Tavallisen traktorin moottorityökoneeksi rekisteröiminen ei ole välttämätöntä, jotta traktori olisi vapaa polttoainemaksusta. Traktoria pidetään moottorityökoneeksi varustettuna muun muassa silloin, kun siihen on liitetty sen käytettäväksi tarkoitettu kone tai laite.

Traktorin katsotaan olevan työkonekäytössä, kun se on varustettu esimerkiksi kuormauslaitteella, kaivulaitteella, salaojan kaivulaitteella tai sorastusvaunulla, pusku- tai lumiauralla, lanalla, harjauslaitteella, lumilingolla, auralla, äkeellä tai muulla vastaavalla työvälineellä. Lisäksi Trafin mukaan työkonekäytöksi katsotaan täryjyrän veto tai kun traktori toimii esimerkiksi kompressorin, pumpun, myllyn tai sirkkelin voimakoneena.

Metsätraktorit ovat olleet jo pidempään lainsäädännössä eroteltu erillinen työkoneryhmä, joka voi tietyin edellytyksin käyttää verotonta polttoainetta. Liikenneministeriön metsätraktoriluokittelusta vuonna 1993 antaman päätöksen mukaan erityisesti raakapuun kuljetukseen metsämaastossa rakennetut, pyörin ja teloin varustetut metsätraktorit katsotaan ajoneuvojen luokittelussa moottorityökoneisiin kuuluviksi.

Tällaisen metsätraktorin käyttötarkoitus on metsämaastossa tapahtuva raakapuun korjuu ja kuljetus tien varteen edelleen kuorma-autolla pois kuljetettavaksi. Korkein hallinto-oikeus on katsonut, että puutavaran lajittelun, siirtelyn ja nostelun saha-alueella ei ole katsottu olevan metsätraktorin polttoainemaksusta vapaata käyttöä (KHO 6.9.1996). 

Päivämaksu traktoreille

Polttoainemaksulaissa on annettu mahdollisuus maksaa traktorista ns. päivämaksu silloin, kun traktorilla kuljetetaan tavaraa, mikä muuten edellyttäisi verollisen polttoaineen käyttämistä. Sen suuruus on 5 euroa.

Päivämaksu voidaan maksaa vain rekisteröidystä traktorista. Päivämaksu voidaan suorittaa myös liikennetraktorista, mutta ei kuitenkaan nestepainetoimisella runko-ohjauksella varustetusta kuormaa kantavasta traktorista. Moottorityökoneesta päivämaksua ei voi suorittaa.

Jos ajoneuvona ei ole rekisteröity traktori, ei polttoainemaksua voi suorittaa, ja silloin ainoa laillinen ja veroseuraamuksilta suojaava järjestely on se, että tankkiin laitetaan verollista diesel-polttoainetta. Tässä kohtaa Trafi lisäksi muistuttaa, että pienikin määrä värjättyä polttoainetta aiheuttaa seuraamuksen.

Joissain tilanteissa työkone voidaan rekisteröidä traktoriksi, jolloin päästään haluttaessa päivämaksun piiriin. Koneviestissä 17/2015 esitelty Lännen liikennetraktoriksi rekisteröity kaivurikuormain on yksi esimerkki. Traktoriksi on tietyin edellytyksin mahdollista rekisteröidä myös joitain sellaisia työkoneita, jotka eivät ole runko-ohjattuja.

Kaikkiaan säädökset, jotka liittyvät perävaunun vetoon työkoneella sisältävät paljon epäselviä ja tulkinnanvaraisia kohtia. Seuraamukset lain väärälle puolelle erehtymisestä ovat jopa poikkeuksellisen kovia. Lain tulkinnan rajamailla liikkumista voi tässä tilanteessa pitää turhana riskin ottamisena.

Lännen Tractorsin kaivuri kuormaimia on rekisteröity Multimate-nimellä liikennetraktoriksi. Tästä syystä niillä on voitu vetää ensinnäkin painoltaan suurempaa kärryjä kuin työkoneeksi katsottavalla laitteella olisi mahdollista. Lisäksi liikennetraktorista voi maksaa päivämaksun, jolloin verottoman polttoaineen käyttäminen on mahdollista.

Kuva: Uolevi Oristo, grafiikka: Chris Santala

Liittyvät artikkelit

Äärivalot suojaan

KV 10/2018 19.07.2018
Kiinnostuitko aiheista?